Gallery Kostecki

Expo 98 Lisbon

Portuguese Discoveries

Portuguese Discoveries, 1998, oil on canvas (80 x 100 cm, 31 x 39")